Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.

Kontakt:

Milada Uhlířová

+ 420 722 441 001

milada.uhlirova@wido.cz

Zboží můžete do 14 dnů vrátit.
Peníze vracíme do 1 dne.
 
U nás můžete platit platebními kartami:
 MasterCard
Maestro
Visa
VisaElectron

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád

1. Úvodní ustanovení

Reklamační řád upravuje v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, práva a povinnosti prodávajícího – Milada Uhlířová, Blížkovice 31,67155 Blížkovice, IČ: 02690730, pod sp.značkou ZIVZN/1227/2014 , č.j. ZIVZN/1227/2014/4, provozujícího internetové stránky www.wido.cz dále jen (Prodávající) a Kupujícího v případech uplatnění práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objenáním zboží.

Reklamační řád se vztahuje na zboží v nabídce eshopu www.wido.cz, které bylo zakoupeno na eshopu wido.cz , a které bylo řádně zákazníkem reklamováno. Ke každému zboží zakoupenému u Prodávajícího je zaslán na elektronickou adresu Kupujícího doklad – faktura, která slouží i jako záruční list.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od Prodávajícího Kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem a se záručními podmínkami prodávajícího.

2. Záruční doba

Ke každému zboží zakoupenému u Prodávajícího je zaslán na elektronickou adresu Kupujícího doklad – faktura, která slouží i jako záruční list. Okamžikem převzetí zboží Kupujícím začíná běžet zákonná záruční doba. Záruční doba je u spotřebního zboží 24 měsíců od data převzetí zboží, pokud není v záručním listu stanovena záruční doba delší, nebo není-li zákonem stanoveno jinak. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví v záruční době podle zákona. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněnna v záruční době.

3. Záruční podmínky

Kupujícím, je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice) podle přiloženého přepravího listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávané zboží je při převzetí Kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

Kupující vadné zboží na reklamaci může zaslat přepravní službou nebo obvyklou poštovní cestou, na adresu: Milada Uhlířová, Blížkovice 31, 671 55 Blížovice, tel. + 420 722 441 001, + 420 721 504 210 email: milada.uhlirova.@wido.cz.

Reklamované zboží musí být důkladně zabezpečeno tak, aby v průběhu přepravy nedošlo k jeho poškození.

Balík musí obasahovat reklamované zboží ( včerně komletního příslušenství), k reklamovanému zboží nemusí být přiložena kopie dokladu, která prokazuje platnost záruky, v tomto případě za kopii dokladu se považuje faktura, která slouží i jako záruční list. Faktura může být zaslána i na elektronickou adresu Prodávajícího. Dále musí být přiložen kompletně vyplněný Reklamační list, který je zveřejněn na e-schopu v sekci Vzorové formuláře. Pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci.

Bez výše uvedeného je znemožněna indentifikace původu i závady zboží. Reklamované zboží se všemi náležitostmi zasílejte jako doporučený balík. Reklamované zboží neposílejte zpět na dobírku – nebude převzato.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá ( v případě, že taková činnost není obvyklou a přitom není zakázánav přiloženém návodu k použití): mechanickým poškozením, zacházením nebo zanedbáním péče o zboží, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno, zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, dále zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Prodávají má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečištění obvyklé.

4. Práva Kupujícího z vadného plnění

Má-li věc vady, může Kupující požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije: a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující vždy právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva jako v případě, je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy ( bez ohledu na to , jde-li o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou) má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady, c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Kupující je povinen oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, jinak ztrácí práva z vadného plnění. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

5. Vyřízení a proces reklamace

Reklamaci včetně odstranění vady Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s Kupujícím, takové prodloužení nesmít být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Kupujícím.

Při přijetí reklamace Prodávající vydá Kupujícímu na písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; a to e-mailem bezprostředně po přijetí reklamce, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu prokazatelně vynaložených nutných nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které Kupující uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s upaltněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně. Stejné právo náleží i Kupujícímu pro případ odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci. Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po kladném vyřízení reklamace jsou hrazeny Prodávajícím.

Po vyřízení opravněné reklamace se záručí doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záručí doba neprodlužuje. Jestliže byla reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znova od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy do doby, kdy byl Kupucící povinen věc převzít.

O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

Po vyřízení reklamace Prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího telefonicky nebo e-mailem.

Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.

6. Závěrečná ustanovení

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím budou řešeny podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. Přes www.dtest.czúpordna či na telefonu 299 149 009.

Spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit mimosoudní cestou. Spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce , se sídlem Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http: //www.coi.cz. Spor lze řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy.

Tento reklamační řád je platný od 6.1.2023.